Podmínky užívání

Platné od 31.1.2023

Tyto podmínky užívání upravují právní podmínky našich služeb poskytovaných prostřednictvím našich webových stránek https://zaptime.app, subdomén a všech souvisejících webových a mobilních aplikací, které vlastní a provozuje společnost Zaptime s.r.o., (dále jen "Zaptime", "poskytovatel" nebo "nás"). Sídlem: Novomlýnská 1237/2, 11000 Praha 1, Česká republika, IČO: 17238595, DIČ: CZ 17238595, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 368170.

Vstupem na webové stránky https://zaptime.app, subdomény a všechny související webové a mobilní aplikace souhlasíte s těmito podmínkami služby a všemi platnými zákony a předpisy a souhlasíte s tím, že jste odpovědní za dodržování všech platných místních zákonů. Pokud s některou z těchto podmínek nesouhlasíte, je vám zakázáno službu používat. Materiály obsažené na těchto webových stránkách jsou chráněny platnými zákony o autorských právech a ochranných známkách.

Definice

Tato Aplikace (nebo tato Aplikace)

Aplikace, která umožňuje poskytování služby.

Smlouva

Jakýkoli právně závazný nebo smluvní vztah mezi vlastníkem a Uživatelem, který se řídí těmito Podmínkami.

Vlastník (nebo My nebo Zaptime)

Označuje fyzickou nebo právnickou osobu, která poskytuje tuto Aplikaci a/nebo Službu Uživatelům.

Služba

Služba poskytovaná touto Aplikací, jak je popsána v těchto Podmínkách

Podmínky

Všechna ustanovení vztahující se na používání této Aplikace a/nebo Služby, jak jsou popsána v tomto dokumentu, včetně jakýchkoli dalších souvisejících dokumentů nebo smluv, a jak jsou čas od času aktualizována.

Uživatel (nebo Vy)

Označuje jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu, která používá tuto Aplikaci.

Omezení odpovědnosti

Materiály na webových stránkách Zaptime jsou poskytovány "tak, jak jsou". Zaptime neposkytuje žádné záruky, výslovné ani předpokládané, a tímto se zříká a popírá všechny ostatní záruky. Společnost Zaptime dále nezaručuje ani neposkytuje žádná prohlášení týkající se přesnosti, pravděpodobných výsledků nebo spolehlivosti materiálů používaných na svých webových stránkách nebo jinak souvisejících s takovými materiály nebo na jakýchkoli stránkách, na které je odkazováno na těchto stránkách.

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za úplnost a správnost dat, která je Poskytovateli předána Uživatelem v rámci poskytování Služby. Poskytovatel dále nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu ztrátu těchto předaných dat, porušení nebo jejich zničení. Je zcela na Uživateli, aby si zajistil dostatečnou zálohu všech dat a systémů před jejich předáním Poskytovateli ke zpracování v rámci poskytování Služby tak, aby nikomu nebyla způsobena újma.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že Poskytovatel neručí za případně vzniklé finanční ztráty Uživatele způsobené pozastavením Služby z důvodu její aktualizace nebo Nutné údržby.

Poskytovatel nenese odpovědnost za znemožnění či omezení užívání Služby Uživateli, jakýmikoli okolnostmi technické povahy, které Poskytovatel není schopen ovlivnit nebo jejichž řešení vyžaduje součinnost třetích stran.

Odpovědnost

Společnost Zaptime ani její dodavatelé v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli škody (mimo jiné za škody způsobené ztrátou dat nebo zisku nebo přerušením provozu) vzniklé v důsledku používání nebo nemožnosti používat materiály na webových stránkách společnosti Zaptime, a to ani v případě, že společnost Zaptime nebo její autorizovaný zástupce byli na možnost vzniku takové škody ústně nebo písemně upozorněni. Vzhledem k tomu, že některé jurisdikce nepovolují omezení předpokládaných záruk nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, nemusí se na vás tato omezení vztahovat.

OMEZENÍ NEBO POZASTAVENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

V zájmu zajištění co nejlepší úrovně Služeb si společnost Zaptime vyhrazuje právo přerušit službu z důvodu údržby, aktualizace systému nebo jakýchkoli jiných změn, o čemž Uživatele náležitě informuje.

Společnost Zaptime může v rámci zákonných možností také rozhodnout o pozastavení nebo úplném ukončení Služby. V případě ukončení Služby bude společnost Zaptime spolupracovat s Uživateli, aby jim umožnila stažení Osobních údajů nebo informací podle platných právních předpisů.

Služba navíc nemusí být dostupná z důvodů mimo možnou kontrolu společnosti Zaptime, jako je "vyšší moc" (např. pracovní zásahy, poruchy nebo výpadky infrastruktury atd.).

Služba navíc nemusí být dostupná z důvodů mimo možnosti kontroly ze strany společnosti Zaptime, jako je "vyšší moc" (např. stávky pracovníků, poruchy nebo výpadky infrastruktury atd.).

Rozhodné právo a jurisdikce

Tyto Podmínky používání a veškeré spory vyplývající z jejich výkladu nebo s ním související se řídí českým právem a jsou vykládány podle něj. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s těmito Podmínkami používání budou strany předkládat českým soudům. Změny podmínek

Společnost Zaptime si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli změnit nebo jinak upravit. V takovém případě bude Vlastník o těchto změnách Uživatele vhodným způsobem informovat.

Takové změny ovlivní vztah s Uživatelem až v budoucnu.

Fakturace

Naše poplatky můžeme kdykoli změnit. Uživatelé budou informováni prostřednictvím e-mailu a oznámením v Aplikaci. Pokud se změnami poplatků nesouhlasíte, můžete své předplatné zrušit.

Předplatné můžete kdykoli zrušit. Pokud svůj plán zrušíte před dalším obnovením cyklu, zůstane vám přístup k placeným funkcím až do konce období vašeho předplatného. Po vypršení platnosti předplatného ztratíte přístup k placeným funkcím a ke všem datům, která jsou s těmito funkcemi spojena. Chcete-li získat náhradu za zaplacené předplatné, musíte jednak (1) požádat o vrácení peněz do 30 dnů od objednání předplatného a rovněž (2) být v ročním placeném plánu (za měsíční předplatné není možné vrátit peníze).

Duševní vlastnictví

Vyhrazujeme si veškerá práva, tituly a zájmy (včetně všech práv duševního vlastnictví a vlastnických práv) k Softwaru a jakékoli další poskytnuté technologie a software.

Na základě těchto Podmínek používání ani jinak nezískáváte žádný vlastnický podíl ani práva na Software (včetně technologie a softwaru třetích stran) s výjimkou omezených práv na používání a přístup popsaných v těchto Podmínkách užívání.

Sídlo

Zaptime s.r.o.

Novomlýnská 1237/2

Praha 1, Nové Město, 110 00

Czech Republic

Zaptime s.r.o., sídlem: Novomlýnská 1237/2, 11000 Praha 1, Česká republika, IČO: 17238595, DIČ: CZ 17238595, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 368170